Privatumo politika 

 
Privatumo politika 
 

1. Įžanga
RAB „Reaton“, Reg. Nr. 40003015277, adresas: Čiekurkalna 2.līnija 74, Ryga, LV-1026 (toliau – duomenų Valdytojas), interneto tinklavietėje www.reaton.lv (toliau – Tinklavietė) tvarko tuos asmens duomenis, kurie gauti iš duomenų subjekto – asmens, kuris naudojasi Tinklaviete (toliau – Naudotojas).Valdytojas turi užtikrinti Naudotojo privatumą ir asmens duomenų apsaugą, nepažeisti Naudotojo teisės į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, kaip nustatyta galiojančių teisės aktų: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamento) ir kitų taikomų privatumo ir duomenų tvarkymo sričiai taikomų teisės aktų.Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir siekdamas pateikti Reglamente nustatytą informaciją, Valdytojas parengė šią privatumo politiką. Privatumo politikos nuostatos taikomos duomenų tvarkymui bet kuriuo atveju, nesvarbu, kokia forma ir (arba) aplinkoje asmens duomenys pateikti (tinklavietėje, telefonu ar raštu).
2. Valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys
Valdytojas yra RAB „Reaton“, reg. Nr. 40003015277, adresas: Čiekurkalna 2.līnija 74, Ryga, LV-1026. Tinklalapis: www.reaton.lv, el. paštas: pasutijumi.partika@reaton.lv telefonas: +371 67551333.
3. Duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas
Jeigu Naudotojas pateikė Valdytojui asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto arba pašto adresas, telefono numeris, arba siuntė asmenines žinutes ir kt., naudodamas Tinklavietės kontaktinius duomenis, el. pranešimus (laiškus paštu), Valdytojas išsaugo ir naudoja šią informaciją, kad sudarytų ir įvykdytų paslaugų sutartį.  Šiuos duomenis Valdytojas tvarko, kad galėtų identifikuoti klientą, parengti bei sudaryti sutartį (ir įrodyti sutarties sudarymo faktą), teikti paslaugas ir (arba) susijusį techninį palaikymą, vykdyti klientų aptarnavimą, peržiūrėti prašymus ir pretenzijas bei juos tvarkyti, atlikti atsiskaitymus, taip pat įgyvendinti kitus tikslus, tiesiogiai susijusius su sutarčių sudarymu arba vykdymu.Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra  Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto nuostata: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.
4. Asmens duomenų kategorijos
Asmens duomenų kategorijos – vardas, pavardė, asmens kodas, el. pašto arba pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, pranešimo arba laiško turinys ir kt.
5. Asmens duomenų gavėjų kategorijos
Duomenys pateikiami tiems Valdytojo darbuotojams, kuriems jie reikalingi tiesioginėms jų pareigoms atlikti, kad galėtų sudaryti ar įvykdyti atitinkamą paslaugų sutartį.Gaudamas asmens duomenis ir jais naudodamasis, Valdytojas iš dalies pasitelkia išorinių paslaugų teikėjus, kurie, dirbdami pagal susitarimą, tiksliai vykdo Valdytojo nurodymus, Valdytojas prieš naudodamasis paslaugomis juos patikrina ir toliau kontroliuoja.
6. Duomenų subjektų kategorijos
Duomenų subjektų kategorijos – Valdytojo dabartiniai, buvę ir potencialūs klientai, taip pat jų darbuotojai arba kontaktiniai asmenys.
7. Duomenų perdavimas už Latvijos ribų 
Gauti duomenys nėra ir nebus perduoti už Latvijos, Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat nebus perduoti jokiai tarptautinei organizacijai.
8. Duomenų saugojimo trukmė
Jeigu duomenų apsaugos teisės aktuose nenurodyta kitaip, duomenų Valdytojas asmens duomenis ištrina ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai nebelieka pirminės duomenų saugojimo priežasties, išskyrus atvejus, kai taikomas teisinis reikalavimas ir toliau saugoti šiuos duomenis (pvz., buhalterinės apskaitos arba teismų nustatytais tikslais).
9. Duomenų subjekto naudojimasis duomenų prieiga
Duomenų subjektas turi teisę įgyti prieigą ir susipažinti su savo duomenimis per mėnesį nuo atitinkamo prašymo pateikimo dienos.Prašymą pasinaudoti šia savo teise Naudotojas gali pateikti raštu tiesiogiai, atvykęs Valdytojo būstinės adresu (ir pateikęs asmens dokumentą), arba atsiųsti elektroniniu paštu, pasirašęs saugiu elektroniniu parašu.Gavęs Naudotojo prašymą pasinaudoti šia jo teise, Valdytojas patikrina Naudotojo tapatybę, išnagrinėja prašymą ir suteikia prieigą, kaip nustatyta teisės aktų.Naudotojas turi teisę gauti teisės aktų nustatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu, reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, taip pat kad Valdytojas juos papildytų, pakeistų arba ištrintų, apriboti tvarkymą arba nesutikti, kad duomenys būtų toliau tvarkomi, – jeigu reikalavimas neprieštarauja duomenų tvarkymo tikslui (sutarčių sudarymui arba vykdymui).Duomenų subjektas neturi teisės gauti informacijos, jeigu ją teikti draudžiama remiantis nacionalinio saugumo, krašto apsaugos, viešojo saugumo, baudžiamosios teisės sritims taikomomis nuostatomis; siekiant užtikrinti valstybės finansinius interesus, susijusius su mokesčių išreikalavimu arba finansų rinkos dalyvių priežiūra ir makroekonomine analize.
10. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų inspekcijai) adresu: Blaumaņa iela 11/13, Ryga, Valstybinei duomenų inspekcijai, taip pat šiai institucijai galima rašyti el. pašto adresu: info@dvi.gov.lv.

 

Slapukų politika 


1. Interneto tinklavietėje www.reaton.lv (toliau – Tinklavietė) renkami duomenys apie Tinklavietės lankytojus, tai suteikia galimybę Tinklavietės valdytojui įvertinti, kiek Tinklavietė naudinga, kaip ją patobulinti.
2. Valdytojas, kuris Tinklavietėje renka duomenis apie lankytojus, yra RAB „Reaton“, reg. Nr. 40003015277 (toliau – Valdytojas).
3. Valdytojo adresas: Čiekurkalna 2.līnija 74, Ryga, LV-1026, el. pašto adresas: pasutijumi.partika@reaton.lv, tel.:        +371 67551333.
4. Valdytojas nuolat tobulina Tinklavietę, siekdamas ją pagerinti, todėl Valdytojui svarbu žinoti, kokia informacija yra svarbi Tinklavietės lankytojams, ar dažnai jie lankosi šioje Tinklavietėje, kokius įrenginius ir naršykles naudoja, iš kokio regiono jie yra ir kokį turinį labiausiai mėgsta skaityti.
5. Valdytojas Tinklavietės veikimui palaikyti naudoja sistemą magento.com, todėl Tinklavietėje įdiegiami čia aprašyti slapukai: https://docs.magento.com/user-guide/v2.3/stores/cookie-reference.html 
6. Valdytojas naudojasi analizės paslauga „Google Analytics“, kad būtų išanalizuota, kaip lankytojai naudojasi Tinklaviete. Apie tai, kokie yra pagrindiniai „Google Analytics“ principai, galite sužinoti „Google“ tinklavietėje https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Valdytojas naudoja surinktus duomenis savo teisėtiems interesams, siekdamas geriau suprasti Tinklavietės lankytojų poreikius ir pagerinti Valdytojo skelbiamos informacijos prieinamumą.
7. Serveris, kuriame yra Tinklavietė, gali registruoti lankytojo siunčiamas užklausas (duomenis apie naudojamą įrenginį, naršyklę, IP adresą, naudojimosi prieiga datą ir laiką). Šiame punkte nurodyti duomenys naudojami techniniams tikslams: tinkamam Tinklavietės funkcionavimui palaikyti, saugiam naudojimui užtikrinti bei su tuo susijusiems incidentams tirti. Šiame punkte nurodytų duomenų rinkimo pagrindas yra Valdytojo teisėtas interesas užtikrinti Tinklavietės techninį prieinamumą ir tinkamumą.
8. Slapukai yra nedideli failai, kurie kiekvieną kartą, lankytojui apsilankius Tinklavietėje,  išsaugomi kompiuteryje ir automatiškai pašalinami uždarius naršyklę arba saugomi, kiek nurodyta naršyklės nustatymuose. Tam tikri slapukai naudojami atrenkant ir pritaikant lankytojui siūlomą informaciją ir reklamas pagal turinį, kurį lankytojas peržiūrėjo praeityje, kad naudotis Tinklaviete lankytojui būtų paprasčiau, patogiau, taip pat būtų atsižvelgta į individualias reikmes.   Daugiau informacijos apie slapukus, taip pat jų ištrynimą ir valdymą galite rasti tinklalapyje www.aboutcookies.org. 
9. Slapukai naudojami, kad būtų išsaugotas naudotojo IP adresas bei naršymo informacija, ir būtų atsimenamas  lankytojo pasirinkimas. Slapukai suteikia galimybę Valdytojui sekti duomenų srautą ir naudotojų veiklą Tinklavietėje – Valdytojas šiuos duomenis naudoja lankytojų veiksmams analizuoti ir Tinklavietei tobulinti. Teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra Valdytojo teisėtas interesas užtikrinti Tinklavietės funkcionalumą, prieinamumą ir tinkamumą.
10. Lankytojas gali kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus – kaip nori. Daugiau informacijos apie šį procesą rasite čia: www.aboutcookies.org. Lankytojas gali ištrinti visus slapukus savo kompiuteryje, o daugumos naršyklių nustatymai gali būti tokie, kad slapukai būtų blokuojami ir neįdiegiami kompiuteryje. Lankytojas gali atsisakyti slapukų interneto naršyklėje arba tinklavietėje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Norėdamas pasirinkti reikiamus nustatymus, lankytojas turi perskaityti savo naršyklės naudojimo sąlygas. Tačiau slapukų blokavimo atveju lankytojas rankiniu būdu turės reguliuoti nustatymus kaskart, kai lankysis tinklavietėje, ir tikėtina, kad kai kurios paslaugos bus neprieinamos ir funkcijos neveiks.
11. Su svetainės lankytojų statistika gali susipažinti tik tie Valdytojo darbuotojai, kurie yra atsakingi už statistinių duomenų analizę.
12. Jeigu nenumatyta kitaip, slapukai yra saugomi, kol vykdoma veikla, dėl kurios jie yra įdiegti, po to jie yra ištrinami.
13. Jeigu Valdytojo Tinklavietėje yra forumo ar komentarų parinktis, Tinklavietėje išsaugomas IP adresas, taip pat duomenys, kuriuos pateikia pats lankytojas.  Slapukai su duomenimis dėl kurių Jums nereikia registruotis kiekvieną kartą iš naujo, gali būti saugomi vienerius metus.
14. Duomenų Valdytojas patvirtina, kad slapukai ir statistinė informacija bus renkami, tvarkomi ir saugomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos, reikalavimų.
15. Valdytojas turi teisę bet kada pakeisti šias sąlygas. Tinklavietės lankytojas turi vis iš naujo peržiūrėti Tinklavietės turinį, kad sužinotų, ar sąlygos nėra pakeistos.